Logo
58-200 Dzierżoniów, ul. Diorowska 8
tel.: 601 860 849, 74 831 37 64
 

Zakres usług


Prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych
 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług );
 • rozliczenie właścicieli;
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Administracja kadr
 • Prowadzenie akt osobowych,
 • Przygotowywanie dokumentacji do zawarcia stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i wypowiedzeń,
 • Naliczanie wymiaru i rozliczanie wykorzystania urlopów wypoczynkowych,
 • Rozliczanie ewidencji czasu pracy,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z nieobecnościami pracowników, zajęciami komorniczymi itp.
Inne
 • wypełnianie wniosków o pożyczkę z Funduszu JEREMIE
 • wypełnianie wniosków na dotację do Urzędu Pracy
 • rejestracja działalności gospodarczej
 • analiza finansowa firm
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • sporządzanie i analiza umów gospodarczych
 • pomoc przy kontroli skarbowej
 • pomoc w odzyskiwaniu wierzytelności
 • redagowanie wniosków, pism
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
Administracja płac
 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych,
 • Rejestracja i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
 • Obsługa dofinansowań PFRON, SOD
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach.
Pomoc z zakresu prawa pracy
 • Interpretacja przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Optymalizacja obciążeń w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 • Opiniowanie regulaminów pracowniczych, kontraktów menadżerskich itp.